Privacy statement algemeen

Dit is het privacy statement van Psychologen Dronten. De volgende zelfstandig zorgverleners werken samen onder de naam Psychologen Dronten.

 • Schoneveld, GZ-psycholoog/psychotherapeut (BIG 29032623325 / 19056899816) klik hier
 • E. Menkveld, GZ-psycholoog (BIG 79054573325 ) klik hier
 • A. Bakker GZ-psycholoog (BIG 19921794525) klik hier
 • S. Fransman, GZ-psycholoog/Psychotherapeut (BIG: 69909692625/ 89909692616) klik hier
 • P. van der Molen, SPV/systeemtherapeut (BIG 29008967830) klik hier

In het vervolg van dit privacystatement zal ‘Psychologen Dronten’ betrekking hebben op zowel dhr. P. Schoneveld, Mw. Menkveld, Mw. P. van der Molen, Mw. A. Bakker als Mw. S. Fransman.

 • Schoneveld (ingeschreven bij de KvK onder nummer 50224514),
 • E. Menkveld (ingeschreven bij de KvK onder nummer 71468080)
 • P. van der Molen (ingeschreven bij de KvK onder nummer 51486946)
 • A.Bakker GZ-psycholoog (ingeschreven bij de KvK onder nummer 74938843)
 • S. Fransman (ingeschreven bij de KvK onder nummer 52183343)
 • A. Bakker (ingeschreven bij de KvK onder nummer 74938843)

Bovenstaande zorgverleners hechten allen aan de bescherming van persoonsgegegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologen Dronten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologen Dronten persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk Psychologen Dronten;
 3. bezoekers van psychologen-dronten.nl ;
 4. alle overige personen die met Psychologen Dronten contact opnemen of van wie Psychologen Dronten persoonsgegevens verwerkt
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologen Dronten verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Psychologen Dronten verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) patiënten, ten behoeven van identificatie van de patiënt en de uitvoering van de telefonische screening. Voor identificatie gaat het om naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum en BSN. Voor de uitvoering van de telefonische screening gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens zoals medische gegevens (aard van de problematiek).
 2. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 3. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 4. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologen Dronten (psychologen-dronten.nl) wordt anoniem het surfgedrag op de website vastgelegd (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3.Doeleinden verwerking

Psychologen Dronten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een telefonische screening / inschatting maken van een eventuele behandelovereenkomst / advies en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen en/of informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. Het verbeteren van de website, psychologen-dronten.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4.Rechtsgrond

Psychologen Dronten verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.Verwerkers

Psychologen Dronten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologen Dronten persoonsgegevens verwerken. Psychologen Dronten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Psychologen Dornten maakt gebruik van de volgende verwerkers:
– Tromp BX
– Zorgdomein
– Zorgmail 

6.Persoonsgegevens delen met derden

Psychologen Dronten deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologen Dronten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

7.Doorgifte buiten de EER

Psychologen Dronten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologen Dronten ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8.Bewaren van gegevens

Psychologen Dronten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologen Dronten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.Wijzigingen privacystatement

Psychologen Dronten kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologen Dronten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

10.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologen Dronten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologen Dronten door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologen-dronten.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologen Dronten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologen Dronten door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologen-dronten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).