Privacy statement AB

PRIVACYSTATEMENT Angela Bakker (Psychologiepraktijk Bakker) en samenwerkend met Pieter Schoneveld, Esther Menkveld, Sonja Fransman en Petra van der Molen (Psychologen Dronten)

 

 

Angela Bakker, gevestigd te Dronten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74938843 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Angela Bakker met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie A. Bakker persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Bakker;
 3. bezoekers van psychologen-dronten.nl ;
 4. alle overige personen die met A. Bakker contact opnemen of van wie Bakker persoonsgegevens verwerkt

2. Verwerking van persoonsgegevens

A. Bakker verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Bakker verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) patiënten, ten behoeve van identificatie van de patiënt en de uitvoering van de behandelovereenkomst. Voor identificatie gaat het om naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum en kenmerk van identiteitsbewijs en BSN. Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens zoals medische gegevens.
 2. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 3. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 4. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van A. Bakker (psychologen-dronten.nl) wordt anoniem het surfgedrag op de website vastgelegd (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 5. Wanneer er video opnames worden gemaakt tijdens een sessie (bijv. in het kader van scholing van A. Bakker) wordt dit ten allen tijde besproken met betrokkene, en altijd met schriftelijke toestemming. De beelden worden na afloop verwijderd.

 

3.Doeleinden verwerking

A. Bakker verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website (psychologen-dronten.nl) voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;


4.Rechtsgrond

A. Bakker verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.Verwerkers

A.Bakker kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van A. Bakker persoonsgegevens verwerken. A. Bakker sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

A. Bakker maakt gebruik van de volgende verwerkers:

– Tromp BX
– Embloom
– Administratiekantoor
– Zorgdomein
– Zorgmail

 

6.Persoonsgegevens delen met derden

A. Bakker deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. A. Bakker deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

7.Doorgifte buiten de EER

A. Bakker geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt A. Bakker ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.Bewaren van gegevens

A. Bakker bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. A. Bakker hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website (psychologen-dronten.nl): 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.Wijzigingen privacystatement

A. Bakker kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van A. Bakker (www.psychologen-dronten.nl) gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht A. Bakker te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met A. Bakker door een e-mailbericht te sturen naar angela@psychologen-dronten.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A. Bakker persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met A. Bakker door een e-mailbericht te sturen naar angela@psychologen-dronten.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).